لقمه طوارئ مفرد فلات ( خارج الضمان ) جوى عبوه 24 40271
مواصفات المنتج
لقمه طوارئ مفرد فلات ( خارج الضمان ) جوى عبوه 24