ابليك ليد ذهبى 3 حركه بقاعده اب داون موديل رقم 10055 مستورد عبوه 12 30064