ابليك ليد ذهبى 3 حركه بقاعده اب داون موديل رقم 10052 مستورد عبوه 12 29923