شيلد اسود بالاف 50 يارده صافى 35 متر فى شرنك هامر عبوه 18 31429
مواصفات المنتج
شيلد اسود بالاف 50 يارده صافى 35 متر فى شرنك هامر عبوه 18