شيلد ابيض 500 يارده صافى 400 متر بكر خشب واندا 777